Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

JD Electro Service
Broekstraat 60
6675 BH, Valburg
06-30740050
info@jd-electroservice.nl
www.jd-electroservice.nl

inschrijfnummer Kvk: 09181324 te Arnhem

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van JD Electro Service, gevestigd te Valburg, hierna te noemen "JD Electro Service".
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als "de wederpartij"
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term "de consument".
4. Onder (`aanbod" wordt verstaan: ieder aanbod van JD Electro Service, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte,
5. Onder "schriftelijk" wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder "documenten" wordt verstaan: door JD Electro Service en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
7. Onder "informatie" wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens JD Electro Service en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Onder "zaken" wordt verstaan: zowel door JD Electro Service bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde - en in dit kader aan de wederpartij te leveren - materialen, onderdelen e.d. als los vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken, materialen, onderdelen e.d.
9. Onder "object" wordt verstaan: het apparaat, de machine, de installatie e.d. waaraan de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2. Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. JD Electro Service mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht JD Electro Service niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag JD Electro Service de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van JD Electro Service zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van JD Electro Service en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan JD Electro Service geretourneerd.
7. JD Electro Service mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van JD Electro Service heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat JD Electro Service schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. JD Electro Service is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra JD Electro Service - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent JD Electro Service de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van JD Electro Service bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag JD Electro Service een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. JD Electro Service mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan JD Electro Service en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van ingeschakelde derden.
6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor JD Electro Service
a. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag JD Electro Service de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag JD Electro Service er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als JD Electro Service dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door JD Electro Service gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. JD Electro Service op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
c. de werklocatie in een zodanige staat is dat JD Electro Service ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
d. JD Electro Service op de overeengekomen data en tijden kan beschikken over/toegang heeft tot de objecten waarin/waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht en deze objecten in een zodanige staat zijn dat JD Electro Service deze werkzaamheden ongehinderd kan verrichten en voortzetten;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat JD Electro Service hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van te installeren zaken - de op de werklocatie aanwezige IT-infrastructuur en het aanwezige netwerk zodanig zijn dat deze gekoppeld kunnen worden met deze zaken. JD Electro Service informeert de wederpartij op dit punt;
g. JD Electro Service op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
h. JD Electro Service vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op/bij de werklocatie;
i. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
j. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van JD Electro Service opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
k. op de werklocatie kosteloos de door JD Electro Service en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
l. JD Electro Service voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION;
m. hij JD Electro Service direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen, is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens.
3. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart JD Electro Service voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
4. JD Electro Service behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die JD Electro Service tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
6. De wederpartij staat JD Electro Service toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
7. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag JD Electro Service de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en JD Electro Service niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van JD Electro Service niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien JD Electro Service haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. JD Electro Service mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de werkplaats van JD Electro Service verlaten of JD Electro Service aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door JD Electro Service te bepalen wijze. JD Electro Service is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport,
5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door JD Electro Service voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze Verzending of transport is voor rekening van de consument.
6. Indien JD Electro Service de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag JD Electro Service de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt JD Electro Service dan binnen een door JD Electro Service gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. JD Electro Service mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van JD Electro Service en/of het recht van JD Electro Service alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. JD Electro Service niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. JD Electro Service niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft JD Electro Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag JD Electro Service de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. JD Electro Service spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag JD Electro Service de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4. JD Electro Service voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. JD Electro Service volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op,
5. JD Electro Service wijst de wederpartij wijzen onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
1. verstrekte documenten;
2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
3. gegeven aanwijzingen;
4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken en hulpmiddelen; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van JD Electro Service en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. JD Electro Service wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. JD Electro Service informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt JD Electro Service eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft JD Electro Service in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
8. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat JD Electro Service aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan JD Electro Service Indien nodig, past JD Electro Service het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. JD Electro Service kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
9. Indien JD Electro Service al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag JD Electro Service de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen JD Electro Service en de wederpartij overeengekomen. JD Electro Service is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
4. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
5. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
6. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag JD Electro Service bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van JD
Electro Service.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert JD Electro Service de wederpartij hierover.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan JD Electro Service retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. JD Electro Service geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
c. het resultaat hiervan/het object al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat/object, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door JD Electro Service voltooide werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. JD Electro Service herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 11: Onderhoud en storingen

1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het verrichten van periodiek onderhoud of het verhelpen van storingen, gebreken, defecten e.d. aan de geleverde zaken.
2. De wederpartij meldt de geconstateerde storingen e.d. volgens de gebruikelijke/overeengekomen procedures aan JD Electro Service, waarna JD Electro Service deze storingen e.d. naar beste vermogen verhelpt/herstelt.
3. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn de kosten van de bij de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen en onderdelen niet in de periodieke onderhoudsbijdrage inbegrepen. JD Electro Service brengt deze materialen/onderdelen afzonderlijk bij de wederpartij in rekening conform de hiervoor - ten tijde van de werkzaamheden - geldende prijzen.
4. De overeenkomst vermeldt in ieder geval:
a. de periodieke onderhoudsbijdrage en de betalingstermijn;
b. een regeling met betrekking tot eventuele voorrijkosten;
c. de looptijd en opzegmogelijkheden;
d. indien van toepassing, een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden; indien van toepassing, de frequentie van het onderhoud al dan niet voorzien van een planning van de werkzaamheden.

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan JD Electro Service. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan JD Electro Service. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door JD Electro Service gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan JD Electro Service. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij stelt JD Electro Service in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of JD Electro Service de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. Retourzending vindt plaats op een door JD Electro Service te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.;
b. fouten in al goedgekeurde documenten;
c. gebreken of defecten die geheel/gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage;
d. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. JD Electro Service voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. JD Electro Service staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert JD Electro Service zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. JD Electro Service informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert JD Electro Service alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd,
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt JD Electro Service - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van JD Electro Service. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JD Electro Service gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt JD Electro Service geen enkele aansprakelijkheid.
2. JD Electro Service is alleen aansprakelijk voor directe schade, ledere aansprakelijkheid van JD Electro Service voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien JD Electro Service aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door JD Electro Service gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij JD Electro Service hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien JD Electro Service zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking/installatie beschikbaar stelt, is JD Electro Service verantwoordelijk voor een correcte verwerking/installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf,
9. JD Electro Service is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
10. De wederpartij vrijwaart JD Electro Service voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien JD Electro Service de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte KLIC-graafmelding tijdig bij het Kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.
11. JD Electro Service is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens JD Electro Service verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de wederpartij;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan JD Electro Service verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. gebreken in de onderliggende (dak)constructie;
f. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat JD Electro Service adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. vandalisme, diefstal, brand of diervraat;
h. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn,
i. (extreme) weersomstandigheden zoals: blikseminslag, storm met een windkracht van 10 of hoger, windhozen, wervelwinden, hagelstenen met een diameter van 25 mm of meer e.d.;
j. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JD Electro Service.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart JD Electro Service uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JD Electro Service of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal JD Electro Service de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

1. JD Electro Service mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt,
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan JD Electro Service een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag JD Electro Service bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. JD Electro Service geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag JD Electro Service de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag JD Electro Service de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft JD Electro Service eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt JD Electro Service eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van JD Electro Service niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op JD Electro Service heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van JD Electro Service totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
6. De wederpartij informeert JD Electro Service direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van JD Electro Service.
8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft JD Electro Service diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of JD Electro Service een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen JD Electro Service en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van JD Electro Service op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. JD Electro Service is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan JD Electro Service voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door JD Electro Service geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
b. werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder voorafgaande toestemming van JD Electro Service.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan JD Electro Service verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die JD Electro Service voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

1. JD Electro Service mag de teruggave van de objecten van de wederpartij, die zij voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
b. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met JD Electro Service niet (volledig) heeft voldaan.
2. JD Electro Service is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. JD Electro Service mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of JD Electro Service, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn
2. Onder overmacht van JD Electro Service wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van JD Electro Service, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij JD Electro Service: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van JD Electro Service of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens JD Electro Service tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag JD Electro Service van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van JD Electro Service en afhankelijk van de af verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag JD Electro Service de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart JD Electro Service voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. JD Electro Service mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag JD Electro Service deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door JD Electro Service zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die voor JD Electro Service voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag JD Electro Service de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van JD Electro Service, maar JD Electro Service behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van JD Electro Service, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan JD Electro Service.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag JD Electro Service er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum 1 januari 2020(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2023 easymist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel